Poznaj Elektroniczną Dokumentację Medyczną

Poznaj Elektroniczną Dokumentację MedycznąJak EDM pomaga w leczeniu pacjentów?

EDM, czyli elektroniczna dokumentacja medyczna to współczesny sposób zarządzania informacją o zdrowiu pacjentów oraz o przebiegu ich leczenia. Kompletna i wiarygodna informacja to podstawa do merytorycznej analizy stanu zdrowia, wspierania decyzji terapeutycznych oraz automatyzacji umożliwiającej odciążenie lekarza od mozolnego poszukiwania kluczowych informacji w gąszczu danych. Teraz system może pomóc wyłuskać te informacje, które w kontekście pacjenta są kluczowe w danym momencie.

DM to przede wszystkich dostępność do kompletu wiedzy o leczeniu, w tym o rozpoznaniach, terapii, lekach czy wynikach badań. To wszystko jest możliwe dzięki nowej możliwości bezpiecznego, działającego z poszanowaniem poufności, udostępnienia adekwatnej dokumentacji i wymieniania wiedzy zawartej w dokumentacji medycznej pomiędzy profesjonalistami medycznymi. W skrócie od teraz lekarz podczas konsultacji ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta zgromadzonej również w innych podmiotach leczniczych.

Dzięki rozwiązaniom korzystającym z EDM dane zdrowotne podążają za pacjentem, nie gubią się, a co wydaje się najważniejsze to lekarz decyduje, która informacja jest dla niego ważna w danym momencie – pacjent już nie zapomni przynieść wyników badań czy nie pomyli się w nazwie leku, który przyjmuje albo przyjmował.  

Dlaczego warto już dzisiaj zacząć korzystać z EDM?


Dostęp do wiarygodnej informacji o stanie zdrowia i przebiegu leczenia pacjenta

Przejrzystość i czytelność dokumentacji medycznej

Skrócenie czasu potrzebnego na wizytę ze względu na automatyzację skompletowania wiedzy i przygotowania dokumentacji


Jak w ogóle działa EDM?

EDM, czyli elektroniczna dokumentacja medyczna to nowoczesny sposób dokumentowania przebiegu leczenia pacjentów. Pracę z EDM można najprościej podzielić na kilka głównych etapów:

Wytwarzanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
 • Opracowanie dokumentu przez osobę świadczącą usługę medyczną, np. lekarza (przy pomocy oprogramowania gabinetowego)
  • podpisanie cyfrowym podpisem w celu zapewnienia wiarygodności dokumentu (zabezpieczenie przed nieuprawnioną zmianą treści oraz oznaczenia daty utworzenia dokumentu)
  • zachowanie elektronicznego dokumentu w repozytorium EDM
  • zarejestrowanie zdarzenia medycznego w SIM poprzez wpis w Rejestrze Zdarzeń Medycznych (RZM)
  • zarejestrowanie w SIM informacji o wytworzeniu EDM oraz wskazanie miejsca, w którym utworzona EDM jest przechowywana i może być udostępniona upoważnionym osobom
  • archiwizacja EDM w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniem i utratą
Korzystanie z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
 • Pozyskiwanie wiedzy o historii i procesie leczenia pacjenta
  • przeglądanie Rejestru Zdarzeń Medycznych w celu zapoznania się z ogólnymi informacjami o danych zgromadzonych w repozytoriach innych świadczeniodawców oraz w SIM
  • złożenie elektronicznego wniosku o dostęp do EDM zgromadzonej w innej placówce
  • pozyskanie EDM (kompletnych dokumentów, w postaci podpisanej przez lekarza) z innej placówki medycznej
  • zachowanie kopii/odpisu elektronicznego dokumentu we własnym repozytorium na potrzeby tworzonej własnej EDM

Jak działa wymiana EDM między podmiotami

Jakie dokumenty składają się na EDM pacjenta,
czyli czego mogę się z niej dowiedzieć?

 • e-Recepty (kto i jakie leki przepisał pacjentowi, wraz z zaleconym dawkowaniem);
 • dokumenty realizacji recepty w aptece (czy i kiedy pacjent wykupił leki);
 • e-Skierowania (kto i w jakim celu skierował pacjenta) wystawione na:
  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (z wyłączeniem porady specjalistycznej z zakresu logopedii);
  • leczenie szpitalne
  • leczenie uzdrowiskowe
  • badania:
   • echokardiograficzne badanie płodu
   • endoskopowe badanie przewodu pokarmowego
   • badanie medycyny nuklearnej
   • rezonans magnetyczny
   • badanie tomografii komputerowej
 • opisy badań diagnostycznych innych niż wskazanych powyżej oraz badań laboratoryjnych wraz z opisem.
 • e-Karta szczepień
 • informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
 • informacje dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych;

Wyjaśnienie pojęć związanych z EDM znajdziesz także w słowniku dostępnym na dole strony.

Warto pamiętać, że zakres EDM obejmuje tylko część dokumentacji wytwarzanej w placówce medycznej.


EDM a dokumentacja medyczna prowadzona elektronicznie – a może ja już prowadzę EDM? Przecież korzystam z komputera w gabinecie.

To może wydawać się dość skomplikowane, ale w istocie tak nie jest. Otóż dokumentacja medyczna mogła być prowadzona w formie elektronicznej, czyli np. plików PDF tworzonych podobnie jak to miało miejsce wcześniej na papierze (tj. w zakresie i w formie znanej z papieru). Takie pliki to jednak nie jest EDM.

Czy zatem prowadzę już EDM? Najprościej odpowiedzieć sobie na pytanie sprawdzając czy podpisywane przeze mnie dokumenty wyglądają tak (wygląd to oczywiście nie wszystko, ale daje pogląd):

Formalnie różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami wynika z definicji określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.  

EDM stanowią dokumenty wytworzone w jednolitym formacie określonym przez zdefiniowany centralnie szablon (HL7 CDA), które są podpisane jednym z przewidzianych przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia rodzajów podpisu elektronicznego. Z kolei dokumentacja medycznej prowadzona w postaci elektronicznej to dokumentacja medyczna prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w postaci elektronicznej. Obejmuje więc wszystkie dokumenty medyczne powstające w placówce medycznej, które zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2021 r., nie mogą mieć postaci papierowej, tylko elektroniczną.

EDM jest prowadzona w międzynarodowym standardzie HL7 CDA. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że w każdym podmiocie EDM wygląda jednakowo zarówno co do zawartości, jak i do wyglądu. Wszystkie dokumenty w ramach EDM wyglądają bardzo podobnie, przez co korzystanie przez różne osoby z dokumentów wytworzonych w różnych podmiotach jest zdecydowanie ułatwione gdyż nie muszą się one uczyć setek różnych wzorów, a konkretna informacja znajduje się zawsze w tym samym miejscu.


Jak najlepiej wdrożyć EDM w placówce medycznej,

aby skorzystali na tym pacjenci i lekarze, a nie tylko spełnić formalne wymagania i dodać sobie pracy?

Kluczem do wdrożenia efektywnego wykorzystania EDM w placówce medycznej jest świadomość długofalowości podejmowanych już na wstępie decyzji i nie podejmowanie działań tymczasowych, na skróty, czy wręcz wystawiających na niebezpieczeństwo wycieku danych lub ich utraty. Z jednej strony wymaga to zapoznania się z obowiązującymi obecnie oraz planowanymi regulacjami prawnymi, dostępnymi technologiami, ale przede wszystkim z dostosowaniem organizacji pracy do nowych możliwości dla wszystkich użytkowników. Beneficjentami wdrożenia EDM są pacjenci i lekarze, ale również menedżerowie zarządzający podmiotami medycznymi. Efektywność medyczna w połączeniu z efektywnością ekonomiczną podmiotu to przepis na zadowolenie pacjentów oraz personelu medycznego i zarządzających.

Aby możliwe było wdrożenie EDM niezbędny jest wybór odpowiedniego partnera technologicznego, który ma doświadczenie we wdrażaniu EDM, ma odpowiedni potencjał merytoryczny i doskonale rozumie potrzeby użytkowników oraz wymagania formalne, które muszą być spełnione. Warto zastanowić się nad tym jakie rozwiązanie będzie optymalne dla obecnych jak i przyszłych potrzeb placówki i postawić na dostawcę gwarantującego stabilność, bezpieczeństwo, rozwój oferowanych rozwiązań oraz ich zgodność nie tylko z obowiązującym stanem prawnym, ale również przyszłymi wymogami.

Pamiętaj, że: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna będzie przecież przetwarzana przez kilkanaście albo i więcej lat.

13 pytań, które należy zadać przed wdrożeniem EDM

Czy ja jako profesjonalista medyczny aby na pewno powinienem zajmować się tym wszystkim i zgłębiać meandry IT czy IT ma być moim narzędziem ułatwiającym zarządzanie i codzienną pracę?

Słusznie. Dlatego rozwiązania KAMSOFT, takie jak KS-EDM Suite, uwalniają od konieczności samodzielnego zmagania się z wyzwaniami IT i zapewniają kompleksowe, a przy tym najnowocześniejsze narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy lekarza.

To jak skutecznie wdrożyć EDM w codziennej pracy i kto może mi w tym pomóc?

Jak rozpocząć pracę z udostępnianiem i wymianą EDM, krok po kroku: 

Oczywiście zachęcamy do zapoznania się z ofertą KAMSOFT i wyboru odpowiedniego rozwiązania dla Państwa placówki. Jeśli placówka jest już użytkownikiem jednego z systemów KS-SOMED, KS-PPS, SERUM, Mediporta lub KS-MEDIS i korzystają z niego lekarze w gabinetach to droga do wdrożenia EDM jest dość prosta. Oto przepis:

 • skontaktuj się ze swoim opiekunem IT (partnerem albo oddziałem KAMSOFT)
 • upewnij się, że korzystasz z aktualnej wersji oprogramowania
 • upewnij się, że oprogramowanie jest podłączone do systemu P1 (SIM)
 • upewnij się, że personel wytwarza i podpisuje EDM – jeśli nie, to opiekun pomoże wdrożyć odpowiednie narzędzia, pomoże skonfigurować system
 • upewnij się, że lekarze korzystają w pełni z zakupionego systemu, np. nie tracą czasu na to żeby wystawić e-ZLA czy e-Receptę poza systemem
 • upewnij się, że jest wdrożone repozytorium EDM (tzw. ZSIRep)

KS-EDM Suite

relatywnie niewielki krok dla placówki, wielki krok dla e-Zdrowia

Rozwiązanie KS-EDM Suite zapewnia:

KS-EDM Suite zbudowaliśmy również w sposób, który jest kompleksową odpowiedzą na wymagania architektoniczne i techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępnienia i wymiany EDM.

W konsekwencji KS-EDM Suite to rozwiązanie: 

KS-EDM Suite pozwala już dzisiaj na sprawniejszą oraz szybszą obsługę skierowań oraz szczepień przeciw COVID-19 -> zobacz szczegóły

Poniżej przedstawiamy warianty wdrożenia (tradycyjny on-premise oraz nowoczesny w chmurze): 

Wystarczy, że wykupisz gotowe usługi przygotowane przez KAMSOFT, które rozszerzą funkcjonalność eksploatowanego przez Ciebie systemu umożliwiając integrację z RZM, udostępnianie i wymianę EDM.

1. Systemy medyczne KAMSOFT są gotowe do wytwarzania EDM. Po uzupełnieniu o KS-EDM Suite zapewniona będzie raportowanie Zdarzeń Medycznych do P1. ​
Nie posiadasz systemu IT lub Twój system nie wytwarza EDM? Skorzystaj z oferty KAMSOFT.​

2. Wewnętrzne repozytorium EDM, które umożliwia bezpieczne składowanie utworzonych w KS-SOMED, KS-PPS, SERUM, KS-MEDIS, KS-SOLAB, KS-ASW elektronicznych dokumentów medycznych.​

3. Repozytorium EDM, zapewnia rejestrowanie EDM w Rejestrze Zdarzeń Medycznych, wymianę EDM pomiędzy świadczeniodawcami.​

Jeśli nie korzystasz jeszcze z oprogramowania gabinetowego zgodnego z EDM …

najwyższy czas wybrać system do EDM

Kluczem do skutecznego wdrożenia EDM w placówce medycznej jest świadomość długofalowości podejmowanych już na wstępie decyzji. Wymaga to zapoznania się z obowiązującym obecnie oraz nowo wprowadzanymi regulacjami prawnymi a także wynikającymi z nich wiążącymi terminami wdrażania poszczególnych rozwiązań. Aby możliwe było wdrożenie EDM niezbędny jest wybór odpowiedniego oprogramowania. Warto zastanowić się nad tym jakie rozwiązanie będzie optymalne dla obecnych jak i przyszłych potrzeb placówki i postawić na dostawcę gwarantującego stabilność, bezpieczeństwo, rozwój oferowanych rozwiązań oraz ich zgodność z obowiązującym stanem prawnym.  

Co w sytuacji, gdy posiadany przez Ciebie system informatyczny został dostarczony przez inną firmę i nie wytwarza EDM? Cóż.. pora na jego zmianę lub kontakt ze swoim dostawcą celem dokonania przez niego prac integracyjnych umożliwiających implementację rozwiązań KAMSOFT.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z rozwiązaniami jakie oferuje KAMSOFT.  

Kliknij w nazwę systemu, aby przejść do szczegółów.

Systemy medyczne Mediporta SERUM SERUM Plus Wizyta Lekarska Wizyta Pielegniarska Wizyta Położnej Obchód Lekarski Obchód Pielęgniarski Obchód Anestezjologiczny KS-PPS KS-SOMED KS-Medis KS-Gabinet

Elektroniczne dokumenty medyczne w systemach KAMSOFT składowane są w lokalnym repozytorium EDM (ZSIRep). ZSIRep to narzędzie, którego zadaniem jest bezpieczne składowanie utworzonych w KS-SOMED, KS-PPS, KS-MEDIS, KS-ASW, KS-SOLAB elektronicznych dokumentów medycznych. Takie rozwiązanie zapobiega zbędnemu przyrastaniu wielkości bazy danych, a jednocześnie zabezpiecza dokumenty przed utratą w razie np. awarii oraz pozwala na łatwiejsze i kontrolowane udostępnianie wybranych dokumentów. ZSIRep to jeden z elementów niezbędnych w procesie Rejestrowania Zdarzeń Medycznych.


Słownik pojęć

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej definicję dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. Według jego zapisów dokumentacja medyczna jest prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w postaci elektronicznej. Obejmuje więc wszystkie dokumenty medyczne powstające w placówce medycznej, które zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2021 r., nie mogą mieć postaci papierowej, tylko elektroniczną. UWAGA: Dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej nie należy mylić z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną (EDM).

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM – zdefiniowany katalog dokumentów medycznych opatrzonych jednym z dostępnych i przyjętych typów podpisów elektronicznych wymienionych w ramach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (źródło: https://ezdrowie.gov.pl/). Lista EDM obejmuje jedynie część dokumentacji wytwarzanej w placówce medycznej. Należą do niej:

 • e-Recepty (kto i jakie leki przepisał pacjentowi, wraz z zaleconym dawkowaniem);
 • dokumenty realizacji recepty w aptece (czy i kiedy pacjent wykupił leki);
 • e-Skierowania (kto i w jakim celu skierował pacjenta) wystawione na:
  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (z wyłączeniem porady specjalistycznej z zakresu logopedii);
  • leczenie szpitalne
  • leczenie uzdrowiskowe
  • badania:
   • echokardiograficzne badanie płodu
   • endoskopowe badanie przewodu pokarmowego
   • badanie medycyny nuklearnej
   • rezonans magnetyczny
   • badanie tomografii komputerowej
 • opisy badań diagnostycznych innych niż wskazanych powyżej oraz badań laboratoryjnych wraz z opisem.
 • e-Karta szczepień
 • informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
 • informacje dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych;
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego;
 • elektroniczne zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenie naprawy;
 • Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM).

Format XML uniwersalny format plików wykorzystywany przez różne aplikacje, może być używany we wszystkich systemach operacyjnych.  Pliki w formacie .xml obsługiwane są między innymi przez przeglądarki internetowe, które traktują zapisane w nim dane jako zwykły tekst. Głównym zadaniem plików z rozszerzeniem .xml jest opisywanie danych, które są następnie przechowywane.

HL7 (ang. Health Level Seven) – standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych. Głównym celem standardu jest zapewnienie właściwej komunikacji między systemami medycznymi.

Identyfikator OID (ang. Object Identifier) – unikalny identyfikator podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej, dzięki któremu w momencie wystawiania e-recepty System P1 będzie w stanie zweryfikować, czy podmiot, w którym wystawiana jest e-recepta, jest podmiotem do tego uprawnionym (źródło: https://ezdrowie.gov.pl/)

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) narzędzie w systemie ochrony zdrowia, ma ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o naszym stanie zdrowia w jednym miejscu. (źródło: https://pacjent.gov.pl)

KS-EDM Suite rozwiązanie dostępne w ramach systemów informatycznych KAMSOFT dedykowanych dla medycyny. KS-EDM SUITE obejmuje:

 • Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwalające, między innymi, na spełnienie przez placówkę medyczną wymagań modelu referencyjnego w zakresie współpracy z Rejestrem Zdarzeń Medycznych 
 • Interfejsy Integracyjne z systemem P1 pozwalające na spełnienie przez placówkę medyczną wymagań modelu referencyjnego w zakresie współpracy z Rejestrem Zdarzeń Medycznych oraz wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w formacie PIK  HL7 CDA a także integrację w zakresie szczepień. 

KS-ZSIRep usługa dostępna dla każdego użytkownika systemu medycznego KAMSOFT, której zadaniem jest bezpieczne składowanie utworzonych w KS-SOMED, KS-PPS, KS-MEDIS, KS-ASW, KS-SOLAB elektronicznych dokumentów medycznych, poza bazą danych w formie plików. Takie rozwiązanie zapobiega zbyt szybkiemu przyrastaniu bazy danych, a także zabezpiecza dokumenty przed utratą w razie np. awarii oraz pozwala na łatwiejsze i kontrolowane udostępnianie wybranych dokumentów. ZSIRep to jeden z elementów niezbędnych w procesie raportowania Zdarzeń Medycznych.

P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

PIK HL7 CDA Format Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Repozytorium EDM   miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów EDM wytwarzanych przez placówkę medyczną, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania.  Jaka jest rola repozytorium EDM w procesie udostępniania i wymiany EDM? W procesie wymiany EDM- po tym jak pacjent upoważni lekarza z placówki A do wglądu w swoją Elektroniczną Dokumentację Medyczną, lekarz ten wyśle poprzez SIM żądanie udostępnienia danego dokumentu do placówki medycznej B, w której dany pacjent się wcześniej leczył. Do SIM będzie wysyłana między innymi informacja dotycząca miejsca przechowywania danego dokumentu. Wówczas lekarz z placówki A pobiera z repozytorium EDM placówki B dokument pacjenta. Kluczowa w związku z tym jest dostępność repozytorium EDM oraz jego odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem przez nieuprawnioną osobę.

SaaS (software as a service) czyli oprogramowanie jako usługa to usługa oparta na chmurze. Oprogramowanie znajduje się na serwerze usługodawcy i udostępniane jest użytkownikom przez Internet. Dzięki czemu nie ma konieczności instalacji i konfiguracji oprogramowania na komputerze użytkownika. Oprogramowanie w chmurze (SaaS) pozwala placówkom medycznym szybko zacząć korzystać z rozwiązania przy minimalnym koszcie początkowym.

System dziedzinowy (źródłowy) samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony do świadczenia usług tylko dla określonego obszaru danej firmy.

System Informacji Medycznej (SIM) jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej udostępnianych przez systemy teleinformatyczne usługodawców.

System Informacji w Ochronie Zdrowia (SIOZ) zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. “O systemie informacji w ochronie zdrowia”, w systemie tym przetwarzane są dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Świadczenie zdrowotne działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania; (art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wymiana EDM zachodzi między podmiotami na podstawie danych dostępowych do repozytorium EDM danego podmiotu. Wsparcie w zakresie wymiany EDM polegało będzie na udostępnieniu informacji o indeksach EDM zawierających informację o podmiocie odpowiedzialnym za jego przechowywanie. System będzie wspierał wzajemne uwierzytelnienie usługodawców oraz zapewniał, że dostęp do dokumentacji będzie odbywał się na podstawie uprawnień nadanych przez pacjenta.

Zdarzenie medyczne:

 • zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji,
  o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji,
  o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;